اتوبار

اتوبار شهاب بار نوین تهران   اتوبار به معنی حمل بار و خدمات جابجایی در داخل شهر می باشد. اتوبار ها با هدف جابجایی بارها به وجود آمدند. به مرور زمان و با توسعه ناوگان زمینی ، زیر ساخت ها و جاده ها ، اتوبارها نیز پیشرفت کرده و جایی خود را در جابج…